Göteborgs ekonomi växer fram

AvRobin

Göteborgs ekonomi växer fram

Från början byggdes handeln kring Göteborg upp runt skogsprodukter. Det kom att bli grunden för den verksamhet handelshusen runt om i staden bedrev.

Göteborgs ekonomi växer fram

Handelshusen i Göteborg hade en stor betydelse för den svenska ekonomin ända fram till 1900-talet. De fungerade som en länk mellan de internationella marknaderna som vi bedrev export med. Efter hand kom de också mer och mer att börja fungera som kreditgivare runt om i den svenska industrin. I början på 1900-talet övergick kreditgivningen åt affärsbanker som började öppnas runt om i landet. Även om många av handelshusen fanns kvar i Göteborg ända in på 2010-talet har förändringen mer och mer gått över till att företagen har egna försäljningsorganisationer. Banker i Göteborg började öppnas under 1800-talet och 1820 öppnades den första. Göteborgs sparbank fick heta och den var även den första sparbanken i riket.

Det började med skogsprodukter

Förutom att den stora handeln byggdes upp kring skogsprodukter hade hamnen en given plats i den verksamhet som pågick runt om i staden. Handelshusen hade egna fartyg de seglade med för att kunna göra affärer runt om i det norra Europa. Även om hamnen hade en given roll bestod handeln via den bara 14 % av den totala handeln via sjö i riket. Ett problem som kom att vara under 1800-talet var att fartygen var segeldrivna. Utomlands hade ångdrivna fartyg börjat användas och konkurrensen var för stor gentemot de segelfartyg som fanns i Göteborgs hamn. Av de fartyg som kom in i Göteborgs hamn under slutet av 1800-talet var två at tre utländska. Göteborg hade också ångdrivna fartyg, men inte i samma utsträckning som de utländska handelsflottorna. När Göteborg började gå över till att vara en industristad istället för en handelsstad tappade hamnen lite av sin centrala plats och kajer började byggas runt om. Den nya handeln med järn och skogsprodukter krävde nya kajplatser anpassade till de kanalbåtar som användes för att frakta dessa delar från längre in i landet. Det här blev även början till att det började bildas rederier för att kunna bedriva verksamheten. Allt eftersom började det komma renodlade rederier runt om i Göteborg och handeln utökades med bland annat kol. De olika kajerna som byggdes upp runt inloppet fick olika inriktning och Gullbergskajen var den som kom att ta emot kolet.

Textilindustrin växer fram

Vid mitten av 1800-talet kom en ny industri att bli en av de största i Göteborg. Det var textilindustrin som fick ett fäste. Bomull och linne var de som kom att dominera textilindustrin. Flera kapitalstarka personer var med och byggde upp en stabil bransch för textilen. Det här spred sig även vidare utanför Göteborgs gränser. Under den här tiden växte även en annan industri fram i staden. Det var den mekaniska verkstadsindustrin. Under början på 1900-talet kom den att gå om textilindustrin som den största industrin i området. I staden fanns även en stor livsmedelsindustri under hela 1800-talet. En av de största grenarna var sockerindustrin tillsammans med margarinet som kom i slutet på 1800-talet. Margarinfabriken kom till och med att bli den största i Sverige.

Textilindustrin växer fram

Mycket av det som idag förknippas med Göteborgs verksamheter är de som startades under just 1800-talet. Staden har haft en bra och stabil ekonomi vilket har lett till att dessa verksamheter har kunnat överleva.

Om författaren

Robin administrator