Göteborgs äldsta historia

AvRobin

Göteborgs äldsta historia

Den första gången några person kallas göteborgare var 1606. Sju holländare skrev ett brev till kung Karl IX att de hade bildat ett Compani för att befolka det som skulle komma att bli Göteborg enligt de privilegier som var förbestämda. Brevet daterades den 5 december 1606 och det är datumet som räknas som starten för att staden kom att börja befolkas av göteborgare.

Sverige får fäste mot den västra kusten

Historien kring området börjar bra mycket tidigare än så. Redan på 1200-talet. Vid den här tiden tillhörde området runt Skagerrak och Kattegatt Norge eller Danmark. Öckeröarna tillhörde Norge och Brännöarna tillhörde Danmark. Under den här tiden fanns det ingen kuststräcka som faktiskt tillhörde Sverige i området. Den första del som kom att tillhöra Sverige var en kuststräcka i Hisingen som var på 15 kilometer. Det var mynningen vid Göta älv som kom att bli svenskt på den södra sidan. För svensk del kom det att bli en stor vinst eftersom det underlättade att ta sig till och från det västra havet genom att det var den enda direktkontakt som fanns. Sverige ville behålla den här kuststräckan och byggde därför en första fästning för att kunna försvara sin mark. Det blev Älvsborgs fästning. Även om det inte kom förrän på mitten av 1300-talet. Förutsättningarna kom att förändras allteftersom och efterhand och under 1400-talet skedde stora förändringar i området. Sverige hade kvar sin kuststräcka, men den svenska exporten kom att förändras och det kom allt mer att bli de halländska hamnarna som användes för transporter utomlands. Det hade dessutom börjat komma till tull på det som fraktades genom Lödöse hamn och Sverige krävde betalning i silver. Under den här tiden gick det ungefär 8 skepp per år genom Lödöse hamn. Jämfört med Stockholm var det otroligt lite. Sett i hur mycket som tullades för var det bara 1000-3000 mark i Lödöse jämfört med 13 000-21 000 mark i Stockholm. Vi importerade på den här tiden sill, salt och öl. Exporten bestod av hudar, hästar och smör. Det var inte bara Lübeck vi gjorde handel med utan även andra hamnar runt om i Nordsjön och bort ända till England, Skottland och ned till Flandern. Självklart hade vi även handel med våra grannländer Norge och Danmark. Hamnen växer.

Sverige får fäste mot den västra kusten

Eftersom handel i Lödöse var så liten beslöts förändringar för att förbättra möjligheterna för området. Det var 1473 som beslutet togs och det första stället som en ny tilltänkt hamn skulle anläggas var vid Säveån, men platsen var inte lämplig för ändamålet. Istället kom den att anläggas vid det vi idag kallar Gamlestaden. Den nya staden fick namnet Nya Lödöse och låg längre in i landet. Ett år efter att hamnen började användas kom den att få namnet Götaholm. Den nya hamnen kom att få ett bättre läge och redan efter 20 år, 1493, hade den kommit till att bli den fjärde största handelsstaden i Svea rike. Under 1500-talet tog sig staden än längre fram och kom att bli den näst största handelsstaden. På den här tiden hade den 1500 invånare. Göteborg är helt klart en stad som har vuxit fram genom dess läge nära havet. Än idag är det en viktig plats när det kommer till sjöfrakt och Sveriges största hamn.

Om författaren

Robin administrator